Address:
Kirin Travel Internatonal Co.
21 Kőbányai Str.
Budapest, 1087

Phone

0036 30 732 5468

Email
kobanyai29@hotmail.com